Dernek Tüzüğü

DİPLOMASİ VE İŞ BİRLİĞİ GENÇLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM: Adı ve Merkezi, Amacı, Çalışma ve Faaliyet Alanı

Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı Diplomasi ve İş Birliği Gençlik Derneği’dir. YCDC kısaltmasını kullanır.

Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Yönetim Kurulu kararıyla İstanbul içerisinde derneğin adresi değiştirilebilir.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Madde 2: Derneğin Amacı

Dernek; Türkiye’nin küresel diplomasi alanında tecrübe ve farkındalık sahibi bireylerini yetiştirmeyi; uluslararası alanda Türkiye’nin etkili temsilini sağlayacak ve nitelikli genç potansiyelini geliştirecek projeler gerçekleştirmeyi amaçlar.

Madde 3: Derneğin Çalışma ve Faaliyet Alanı

Tüzüğün 2. Maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda dernek;

 1. Her yıl düzenlenen Y20 Zirvesi’nde Türkiye’yi temsil edecek delegeleri seçer ve eğitir. Y20 Zirvesi’nde ortaya çıkan fikirleri yerel ve küresel düzeyde hayata geçirir. Y20 ağını bilgi paylaşımını sürdürmek ve G20 ülkeleri arasındaki iletişimi güçlendirmek için kullanır. Y20’nin kurumsallaşması sürecinde Türkiye’nin öncü ülke rolü oynamasını sağlar.
 2. Türkiye’nin temsil edildiği birçok uluslararası etkinliğe delegasyon sağlayarak küresel yönetişimde adil bir temsil mekanizması ihtiyacını bu platformlarda ortaya koyar.
 3. Gençlerin küresel, bölgesel ve yerel meselelere dair birikimini arttıracak ve uluslararası alanlarda nitelikli temsil becerilerini kazanmasına katkı sağlayacak eğitimler düzenler.
 4. Küresel, bölgesel ve yerel gündem ile ilgili gençliğin ortak meselelerini tartışmak ve bunlara çözüm getirmek üzere programlar düzenler.
 5. Kamu diplomasisi yürüten tüm kurumlarımızla temas hâlinde olup bu kurumlarla her türlü iş birliğini sürdürür ve bu kurumlara yetenekli gençlerin kazandırılması için çalışır.
 6. Türkiye’deki nitelikli gençlerin uluslararası nüfuza sahip kurumlar başta olmak üzere yurtdışındaki önemli iş fırsatlarına, staj programlarına ve projelere katılımına imkân sağlar.
 7. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunur. Yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul eder.
 8. Derneğin amaçlarına hizmet edecek ilmi, hayrî ve ticari müesseseler ile vakıflar kurar. Ayrıca diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulmuş müesseseler ve vakıflar ile iş birliği yapar.
 9. Amaçları doğrultusunda ülkemiz ve milletimiz adına faydalı olabilecek her konuda faaliyette bulunmak üzere ülkemizdeki ve yabancı ülkelerdeki ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, ülkemizde ve uluslararası alanda beraberlik ve iş birliğinde bulunur. Ulusal ve uluslararası ilmi toplantı ve konferanslar tertipler, kongre ve konferanslara katılır, ilim adamları veya üniversiteler ile iş birliği halinde araştırmalar yaptırarak, raporlar hazırlattırır, toplumun ve ilgililerin istifadesine sunar. Faaliyet alanları ile ilgili yarışmalar düzenler, ödüller verir.
 10. Derneğe gelir temin etmek ve/veya tanıtım amacı ile fuarlar, kermesler, sergiler, geziler, konserler vb. sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunur.
 11. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenler.
 12. Vergi ve mali mevzuat esaslarına uyulması ve faaliyet sonucu elde ettikleri geliri üyelerine paylaştırmayıp derneğe irad kaydedilerek tüzük amaçları doğrultusunda harcamak şartıyla, gerek görülen yerlerde her türlü iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurar ve işletir.
 13. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alır ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunur.
 14. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür.
 15. Uluslararası faaliyette bulunur. Yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapar veya yardımlaşır.
 16. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturur.
 17. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açar.
 18. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapar.
 19. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin eder, dokümantasyon merkezi oluşturur. Çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkartır. Ayrıca bu amaca hizmet edecek matbuat, sinema filmi, televizyon filmi, reklam filmi, tiyatro eseri gibi kültür ve sanat faaliyetleri yapar veya yaptırır. Amacını gerçekleştirecek çalışmalarda internet ortamından istifade eder. Dernek adına bildiri, beyanname vererek, gazete, dergi vb. yayınlar çıkarır.
 20. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır ve/veya taşınmaz mal satın alır, satar, kiralar, kiraya verir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder.
 21. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlar. Her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder.
 22. Taşınmaz mal bağışı kabul eder, satın alır, kiralar, kiraya verir, dernek amaçları doğrultusunda kullanır.
 23. Dernek çalışmalarında kullanmak üzere her türlü araç bağışını kabul eder, satın alır, kiralar, giderlerini karşılar.
 24. Üyeleri arasında insani ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler düzenler veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlar.
 25. Derneğe bağış olarak gelen tarihi kıymeti sahip, antika özelliği taşıyan ve yardım malzemesi olarak değerlendirilemeyecek türdeki eşyaları, geliri Dernek amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere, müzayede veya teklif almak suretiyle satışa çıkarır.
 26. Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunur.
 27. Dernek yurt içinde ve yurt dışında yaşayan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına hitap eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM: Üyelikle İlgili İşlemler

Madde 4: Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Üyelik; Asıl Üye ve Onursal Üye olarak ikiye ayrılır.

Asıl Üye: Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek Yönetim Kurulu’nca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Ret halinde gerekçe gösterilmesi gerekmez. Şahsa sıkı biçimde bağlı olan üyelik hakkı bölünemez ve devredilemez. Hiç kimse Derneğe üye olmaya ve Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine Yönetim Kurulu’nca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Onursal Üye: Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Bu üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Onursal üyeler isterlerse aidat ödeyebilir ya da bağışta bulunabilirler. Onursal üyeliğe kabul edilecek yabancı gerçek kişiler için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olma şartı aranmaz.

Madde 5: Üyelikten Çıkma

Her asıl üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Asıl üyeler için üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Madde 6: Üyelikten Çıkarılma

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
 4. Dernek içi barışı ihlal etmek, derneğe karşı hasmane tavır almak, dernek amacını saptırmak veya yozlaştırmak, derneğin manevi şahsiyetini rencide edici davranışlarda bulunmak,
 5. Üyelik aidatını üç ay boyunca ödememek,
 6. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
 7. Genel ahlaka aykırı davranışlarda bulunmak,
 8. Yüz kızartıcı suç işlemek,
 9. Mazeretsiz olarak üst üste iki olağan genel kurul toplantısına katılmamak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde üye, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkartılabilir. Dernekten çıkan veya çıkartılanlar üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. Üyelikten çıkan veya çıkartılanların aidat borçları silinmez. Üyelikten çıkartılmayla ilgili itiraz durumunda son karar Genel Kurul tarafından verilir. Yönetim Kurulu kararı ile Genel Kurul arasındaki süre zarfında üyenin yetkileri askıya alınır.

Madde 7: Üyelerin Yükümlülükleri

Dernek ile her bir üye arasında; kişisel özgürlük, kamu düzeni ve genel ahlak kuralları çerçevesinde derneğe karşı yükümlülükler bulunmaktadır. Bunlar; Dernek amacını gerçekleştirmeye çalışma, dernek yönetim ve faaliyetlerine katılma, dernek düzenine uyma ve derneğe sadakat gibi kişisel nitelikli, üyelik aidatı, para ile değerlendirilebilen herhangi bir edim ve hizmetin yerine getirilmesi, dernek giderlerine katılma gibi mali nitelikli yükümlülüklerdir.

Madde 8: Üyelerin Ödeyecekleri Üyelik Aidatı

Üyelik aidatı her yıl Mart ayında Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Herhangi yeni bir karar alınmadığı takdirde, bir önceki yıl alınmış olan karar geçerlidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Derneğin Organları

Madde 9: Derneğin Organları

Derneğin organları aşağıdaki şekildedir:

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Dernek Genel Kurulunun Teşkili, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 10: Genel Kurul

Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden, şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

Genel kurul;

 1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul 3 (üç) yılda bir Aralık ayı içerisinde, Yönetim Kurulu’nca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağrılır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 11: Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 

Madde 12: Toplantı Yeter Sayısı

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Madde 13: Toplantı Usulü

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulu’nca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulu’nca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve iki kâtip üye seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve katılımcı listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile kâtip üyeler tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanı’na teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM: Genel Kurulda Oy Kullanma ve Karar Alma Şekilleri

Madde 14: Oy Kullanma ve Karar Alma Şekilleri

Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Madde 15: Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

ALTINCI BÖLÜM: Kurulların Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 16: Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 4. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
 6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
 7. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 8. Yönetim Kurulu’nca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 9. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 10. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
 11. Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 12. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 13. Derneğin vakıf kurması,
 14. Derneğin fesih edilmesi,
 15. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 16. Derneğin en yetkili organı olarakderneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
 17. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Madde 17: Yönetim Kurulunun Teşkili

Yönetim Kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir sayman (muhasip) ve bir üyeyi belirler.

Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Madde 18: Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 4. Genel Kurul’un verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Genel Kurul’un verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 6. Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
 7. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 8. Genel Kurul’da alınan kararları uygulamak,
 9. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 10. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 11. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 12. Üyelik aidatını belirlemek,
 13. Dernek leh ve aleyhindeki anlaşmazlık ve davalarda sulh olmak, ibra ve davadan feragatte bulunmak,
 14. Dernek gayesinin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi için komisyonlar kurmak,
 15. Dernek adına bildiri, beyanname neşri ve benzeri yayınlar yapılmasına karar vermek. Yönetim Kurulu’nca karar verilmeden bildiri, beyanname veya benzeri yayınlar yapılamaz ve dağıtılamaz.
 16. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 17. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Madde 19: Görev Bölümü

Başkan: Dernek Yönetim Kurulu’nun başkanıdır. Derneği temsil eder.

Başkan Yardımcısı: Başkanın verdiği görevleri yerine getirir. Başkanın olmadığı hallerde başkana vekâlet eder. Başkan Yardımcıları’nın olmadığı hallerde ise Sayman, Başkana vekâlet eder.

Sayman (Muhasip): Derneğin mali işlerini yürütür ve hesaplarını tutar.

Üye: Başkan ve Başkan Yardımcıları tarafından verilen görevleri yerine getirir.

Madde 20: Denetim Kurulunun Teşkili

Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Madde 21: Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler. Denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

Denetim Kurulu, gerektiğinde Genel Kurul’u toplantıya çağırır.

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM: Derneğin Gelir Kaynakları ve Tutulacak Defterler ve Usulleri

Madde 22: Gelir Kaynakları

Derneğin gelir kaynakları aşağıdaki şekildedir:

 1. Üye aidatı,
 2. Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %70’i altı ayda bir genel merkeze gönderilir.
 3. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
 4. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 5. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 6. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 7. Derneğe ait işletmelerden gelecek gelirler,
 8. İnternet sitesi, bülten, dergi vb. reklam gelirleri,
 9. Diğer gelirler.

Madde 23: Tutulacak Defterler

Mevzuat doğrultusunda tutulması zorunlu olan defterler kullanılır. Ayrıca bu defterler haricinde dernek ihtiyaçlarının gerektirdiği defterler tutulabilir.

Madde 24: Derneğin Defter Tutma Usulleri

Dernekte işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliği’nin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Madde 25: Defterlerin Tasdiki

Tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğü’ne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM: Derneğin Mali İşlemleri ve Beyanname Verilmesi

Madde 26: Gelir ve Gider Belgeleri

Dernek gelirleri “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” Yönetim Kurulu kararıyla matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Madde 27: Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Madde 28: Derneğin Borçlanma Usulleri

Yönetim Kurulu kararları olmadan hiçbir taahhüt ve harcama yapılamaz. Ancak Yönetim Kurulu özellikleri gereği bazı işlerin görülmesi için üyelerden bir veya bir kaçına yahut teşkil edeceği bir komisyona harcama yetkisi verebilir. Bu hallerde, belgelere müstenit yapılan masraflar, Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanır.

Olağanüstü durumlarda dernek amaçları doğrultusunda harcama yapma zorunluluğu doğduğu takdirde, bütçedeki ödeneklere bağlı kalınmaksızın harcama yapmaya ve bütçede değişiklik yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Ancak bu durum toplanacak ilk Genel Kurulun bilgi ve onayına sunulur.

Dernek adına yürütülen faaliyetlerde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapılabilir.

Madde 29: Beyanname Verilmesi

Bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi”, Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili mülki amirliğe teslim edilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM: Denetim

Madde 30: Derneğin İç Denetimi

Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

ONUNCU BÖLÜM: Şubeler, Kuruluş İşlemleri, Görev ve Yetkileri, Organları

Madde 31: Şubeler

Dernek gerekli görülen yerlerde Genel Kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla Yönetim Kurulu’nca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Madde 32: Şubelerin Görev ve Yetkileri

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Madde 33: Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Şubenin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur.

Genel Kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır. 

Şube Yönetim Kurullarının temsil, idare, tasarruf, iltizam yetkileri yalnız şubeye münhasır olup, Derneği bağlayıcı muamele yapılamaz.

Müessese kurmak, gayrimenkul alım satımı, bağış, ipotek ve benzeri muameleler, inşaat, gelecek yıllara dair taahhütler, dava takip, feragat, kabul, sulh ve ibra için Merkez Yönetim Kurulu’ndan yetki alınması mecburidir.

Şubeler, Merkez Yönetim Kurulu’nun, mevzuata, Dernek tüzük ve yönetmeliklerine aykırı olmayan kararlarını yerine getirmek zorundadırlar.

Madde 34: Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Madde 35: Şubelerin Genel Merkez İle İlişkileri

Şube, Genel Merkez Genel Kurul toplantılarında, şube genel kurul asli üyeleri ile temsil edilir.

Şube, kuruluş, çalışma, uygulama, karar ve yürütme ile mali konularda Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun denetimine tabidir. Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu ile Yönetim Kurulunun yasalara, dernek tüzük ve şube yönetmelik hükümlerine aykırı bulduğu kararlarını gözden geçirip uygun kararlar alınmasını isteyebilir. Anılan Şube Kurullarının eski kararlarında direnmeleri durumunda kesin kararı almaya Genel Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir. Genel Merkez, Yönetim Kurulu kararı ile Şube Yönetim Kurulu’nu feshedebilir. Şube Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerini görevden alabilir ve yerine seçim yapabilir. Seçilenler, görevden alınanların görev sürelerini tamamlar.

ONBİRİNCİ BÖLÜM: Tüzük İşlemleri

Madde 36: Tüzük Değişikliği

Olağan ve olağanüstü toplantı gündemine konulmak şartı ile tüzük değiştirilebilir.

Genel Kurul, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üye sayısının en az üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

ONİKİNCİ BÖLÜM: Fesih ve Tasfiye

Madde 37: Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Dernek Merkez Genel Kurulu, her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Görüşmelere başlanması için, Genel Kurul toplantılarının yapılabilmesine ait çoğunluk uygulanır. Derneğin feshine karar verilebilmesi için toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluk oyu şarttır. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük Mülkî Amirliğine yazı ile bildirilir. Fesih kararı ile birlikte Derneğin malvarlığı, Dernek Merkez Genel Kurulu’nun kararı doğrultusunda ismi belirlenen ve dernek gayesine en uygun olan dernek veya vakfa bırakılır. Tasfiye işlemi, Yönetim Kurulu’nca seçilen bir komisyon tarafından yürütülür. 

 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Hüküm Eksikliği

Madde 38: Hüküm Eksikliği

Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan veya kanun ve mevzuatta değişiklikler olduğunda ve tüzükte yasalarla çelişkili durumların meydana gelmesi halinde, Dernekler Kanunu; bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu hükümleri, yönetmelik hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 38 (Otuzsekiz) maddeden ibarettir.

%d blogcu bunu beğendi: